Scroll to top

Data & privatlivspolitik

Jeg passer godt på dine personoplysninger

I forbindelse med psykologisk behandling har jeg som autoriseret psykolog og dataansvarlig pligt til at indsamle og behandle en række personoplysninger om dig.

Jeg tager databeskyttelse alvorligt og følger de gældende regler omkring opbevaring og behandling af persondata – herunder reglerne i persondataforordningen, psykologloven, autorisationsloven og sundhedsloven. Dette indebærer bl.a., at jeg opbevarer alle data om dig sikkert, og at jeg kun indsamler oplysninger om dig, der er nødvendige.

Jeg videregiver ikke personoplysninger om dig til andre personer eller instanser, med mindre vi har aftalt dette, og du har givet dit samtykke til det. Det kunne eksempelvis være relevant, hvis du ønsker, at jeg indberetter til Sygeforsikring “Danmark” med henblik på tilskud. Det kan også være relevant ved erklæringer og status til kommuner, egen læge og forsikringsselskaber.

Al kommunikation der indeholder personfølsomme oplysninger foregår sikkert og krypteret.

I denne privatlivspolitik kan du læse, hvordan jeg bruger og opbevarer dine personoplysninger.

 

Dataansvarlig

Psykolog Camilla Birkler er dataansvarlig og tilsikrer, at dine persondata behandles og opbevares forsvarligt i overensstemmelse med gældende lovgivning.

 

Kontaktoplysninger for Psykologpraksis v. Camilla Birkler:

Psykolog Camilla Birkler

Smedegade 15a, 1. th

6700 Esbjerg

Telefonnummer: 2929 1977

E-mail: psykolog@camillabirkler.dk 

CVR.: 40823247

 

Hvilke typer af personoplysninger

Jeg har pligt til at indsamle og behandle følgende typer af personoplysninger om dig i forbindelse med psykologsamtaler i klinikken (i det omfang det er relevant for netop dig):

 

Almindelige kategorier af personoplysninger: 

  • Navn, adresse, evt. e-mailadresse, telefonnummer og evt. personnummer

 

Særlige kategorier af personoplysninger (”følsomme personoplysninger”): 

  • Helbredsoplysninger

 

Jeg indsamler og behandler kun oplysninger om dig, der er tilstrækkelige, nødvendige og relevante i forhold til de formål, der er beskrevet nedenfor.

 

Formålet med indsamling og behandling af dine personoplysninger

Jeg behandler dine personoplysninger til følgende formål:

  • Psykologisk behandling og rådgivning af dig med henblik på at kunne hjælpe dig bedst muligt
  • Administration og afregning
  • Overholdelse af mine forpligtelser i henhold til gældende lovgivning, herunder EU’s databeskyttelsesforordning og ”Bekendtgørelse om autoriserede psykologers pligt til at føre ordnede optegnelser” (jf. BEK nr. 567 af 19/05/2017)

 

Frivillighed

Når jeg indsamler personoplysninger direkte fra dig, giver du personoplysningerne af fri vilje. Du har ikke pligt til at give mig disse personoplysninger. Ønsker du ikke at give mig dine personoplysninger, vil jeg imidlertid ikke kunne varetage de formål, der er beskrevet ovenfor, og det vil derfor ikke være muligt for mig at behandle dig.

I forbindelse med vores første samtale vil jeg informere om rammer for fortrolighed, journalpligt samt behandling og opbevaring af personoplysninger. Jeg vil ligeledes bede dig om samtykke til, at jeg må indsamle og opbevare personoplysninger om dig i forbindelse med behandling i klinikken.

 

Tavshedspligt

Som autoriseret psykolog har jeg tavshedspligt omkring det, du fortæller mig under samtalerne. (jf. psykologlovens §21, stk. 1 og Straffelovens §152 og §§ 152 c-f).

Videregivelse af dine personoplysninger må som udgangspunkt kun ske med dit samtykke. Du kan derfor have tillid til, at det du fortæller mig forbliver fortroligt.

Tavshedspligten gælder med undtagelse af ganske særlige situationer, hvor der er åbenlys fare for dig selv eller andre, eller hvis jeg gennem lovgivning er forpligtet til at videregive oplysninger. I sådanne ganske særlige tilfælde kan der efter reglerne i sundhedsloven ske videregivelse uden samtykke.

For børn under 18 år gælder det særligt, at jeg har pligt til at underrette de sociale myndigheder, hvis der er alvorlig bekymring for et barns trivsel og udvikling (jf. servicelovens §153 om skærpet underretningspligt).

Hvis dine samtaler med mig betales helt eller delvist af andre end dig selv – f.eks. af din kommune eller et forsikringsselskab – vil det i nogle tilfælde være en forudsætning for gennemførelse af behandlingen, at jeg videregiver personoplysninger om dig. Dine personoplysninger videregives ikke uden dit samtykke.

De personoplysninger jeg opbevarer om dig for afregningsformål, udveksles med betalingsformidlere i det omfang, det er nødvendigt for at gennemføre afregning og for revision. Disse er underlagt databehandleraftaler, der sikrer, at de håndterer og opbevarer personoplysninger sikkert.

Ved manglende betaling sendes udestående til inkasso.

 

Det juridiske grundlag for at indsamle, behandle og videregive dine personoplysninger

  • Til brug for den almindelige patientbehandling indsamles, behandles og videregives almindelige personoplysninger i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(c) og (d), mens de følsomme personoplysninger indsamles, behandles og videregives i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 9(2)(c) og (h).
  • Herudover er jeg forpligtet til at behandle en række personoplysninger om dig ved den almindelige patientbehandling i medfør af Psykologloven samt Bekendtgørelse om psykologers pligt til at føre ordnede optegnelser.
  • Dine personoplysninger videregives alene til forsikringsselskaber med dit forudgående samtykke, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(a) og 9(2)(a).

 

Du kan tilbagekalde dit samtykke

Hvis du har givet samtykke til, at jeg må indsamle og behandle dine personoplysninger, har du ret til at tilbagekalde samtykket. Du kan tilbagekalde dit samtykke ved at kontakte mig personligt – se kontaktoplysninger ovenfor. Hvis du vælger at tilbagekalde dit samtykke, påvirker det ikke behandlingen forud for tilbagekaldelse af samtykket, herunder en videregivelse baseret på samtykke. Hvis du trækker dit samtykke tilbage, har det således først virkning fra det tidspunkt, hvor din tilbagetrækning sker.

 

Jeg sletter dine personoplysninger efter 5 år

Jeg sletter dine personoplysninger, når det ikke længere er nødvendigt at opbevare dem med henblik på at varetage de formål, som er beskrevet ovenfor. Som autoriseret psykolog skal jeg dog ifølge psykologloven opbevare dine personoplysninger i 5 år efter seneste notat. Herefter sletter/destruerer jeg journalen på forsvarlig vis i overensstemmelse med databeskyttelsesforordningen.

Personoplysninger til brug for afregning opbevares så længe, det er nødvendigt af hensyn til afregning og bogføring.

 

Dine rettigheder

Du har – med lovens begrænsninger – visse rettigheder, herunder retten til indsigt i personoplysninger, retten til at få ændret ukorrekte oplysninger, retten til at få slettet oplysninger, retten til at få begrænset oplysninger, retten til dataportabilitet, retten til at gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysningerne, herunder ift. automatiseret, individuel beslutningstagning (”profilering”). Du kan læse mere om dine rettigheder på www.datatilsynet.dk

Retten til sletning er dog modificeret af Bekendtgørelse om psykologers pligt til at føre ordnede optegnelse, som bestemmer, at der ikke må ske sletning i patientjournaler, men alene rettelse, tilføjelse.

Hvis du er utilfreds med måden, jeg behandler dine personoplysninger på, vil jeg selvfølgelig meget gerne vide det og om muligt ændre det, du ikke er tilfreds med. Du har ret til at indgive klage til en kompetent tilsynsmyndighed, herunder Datatilsynet, hvis du utilfreds med min behandling af dine personoplysninger. Du kan finde kontaktoplysninger på Datatilsynet via www.datatilsynet.dk

Du er altid velkommen til at kontakte mig, hvis du har spørgsmål omkring min opbevaring og behandling af dine personoplysninger.

 

Med venlig hilsen

Camilla Birkler

Autoriseret Psykolog

 

Denne privatlivspolitik er opdateret den 22. april 2020